Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar fanining maqsadi va vazifalari

Fanni o`qitishdan maqsad - talabalarda milliy g`oya va mafkuraning mazmun-mohiyatini tushungan holda ijtimoiy voqеlikka mustaqil munosabatini shakllantirish, ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot qurish g`oyasining ijtimoiy-ma'naviy mohiyatini yoshlar ongiga singdirishdan iborat.

Fanning vazifalari:

-  yoshlarning  ijtimoiy  faoliyatida  muqobil  g`oya  va  mafkuralarga

oqilona munosabatni;

- xalq orasida milliy g`oyani targ`ib-tashviq qilish malakasini;

-  g`oyaviy mafkuraviy jarayonlarni tahlil qilish, baholash va ularga mustaqil yondashuvni shakllantirishdan iboratdir.